OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

İSTANBUL AĞAÇ PEYZAJ EĞİTİM HİZMETLERİ VE HAYV. BAH. İŞL. SAN. VE TİC. A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Yönetim Kurulumuzun 30/01/2023 tarih 8 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 11. Maddesi gereğince 2022 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 15 Mart 2023 Çarşamba günü Saat 10:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İştirakler Koordinasyon Şube Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamaması halinde, toplantı 11 Nisan 2023 tarihine (aynı gündem maddeleri, yer ve saatte yapılmak üzere) ertelenecektir. İkinci toplantıya ilişkin olarak aynı şekilde tekrar çağrı yapılacaktır.

Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

Ali SUKAS
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Utku CİHAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Şirket Merkezi Adresi:
5. Levent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:33/1 34060 Eyüpsultan/İstanbul
Tel: 0212 600 00 00
Web: agac.istanbul


İSTANBUL AĞAÇ PEYZAJ EĞİTİM HİZMETLERİ VE HAYV. BAH. İŞL. SAN. VE TİC. A.Ş.
15 MART 2023 TARİHİNDE YAPILACAK
2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ


GÜNDEM:

 • Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
 • Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
 • 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
 • 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
 • TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
 • Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
 • Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,
 • Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
 • Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
 • Bağımsız Denetçi seçimi,
 • TTK m. 395 ve m.396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,
 • Dilek, temenniler ve kapanış.

V E K A L E T N A M E

İSTANBUL AĞAÇ PEYZAJ EĞİTİM HİZMETLERİ VE HAYV. BAH. İŞL. SAN. VE TİC. AŞ.YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayv. Bah. İşl. San. ve Tic. Anonim Şirketi’nin 15 Mart 2023 Çarşamba günü Saat 10:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İştirakler Koordinasyon Şube Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .............................................................................. ‘yı vekil tayin ediyoruz.

Vekilin(*) ;

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :