OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

06.03.2020

 

İSTANBUL AĞAÇ PEYZAJ EĞT.HİZM.VE HAYV.BAHÇESİ İŞLT.SAN.VE TİC.AŞ.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

 

Yönetim Kurulumuzun 06.02.2020 tarih 13 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 11. maddesi gereğince 2019 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 19 Mart 2020 Perşembe günü Saat 13.00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamaması halinde, toplantı 20.04.2020 tarihine (aynı gündem maddeleri, yer ve saatte yapılmak üzere) ertelenecektir. İkinci toplantıya ilişkin olarak aynı şekilde tekrar çağrı yapılacaktır.

Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

 

                                                                     Ali SUKAS                          Hamdi Alper KOLUKISA

                                                      Yönetim Kurulu Üyesi                   Yönetim Kurulu Başkanı        

                                                              Genel Müdür          
Şirket Merkezi Adresi: Güzeltepe Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:33

34060 Alibeyköy-Eyüpsultan / İstanbul

Tel:   0212 600 00 00

Fax:  0212 600 00 99

Web: agac.istanbul

 

 

 

19   MART  2020 TARİHİNDE YAPILACAK

        2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

 

1-    Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2-    Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3-    2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

4-    2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5-    TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye

            değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,

6-    Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7-    Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,

8-    Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,

9-    Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,

10- Bağımsız Denetçi seçimi,

11- TTK m. 395 ve m.396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,

12- Dilek, temenniler ve kapanış.