GENEL KURUL ÇAĞRI METNİ

İSTANBUL AĞAÇ PEYZAJ EĞİTİM HİZMETLERİ VE HAYV. BAH. İŞL. SAN. VE TİC. A.Ş.YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDANOLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Yönetim Kurulumuzun 17/02/2022 tarih 15 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 11. Maddesi gereğince 2021 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 05 Nisan 2022 Salı günü Saat 10:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İştirakler Koordinasyon Şube Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamaması halinde, toplantı 10 Mayıs 2022 (resmi tatil günleri dikkate alınmıştır) tarihine (aynı gündem maddeleri ve aynı yerde yapılmak üzere) saat 09:00’a ertelenecektir. İkinci toplantıya ilişkin olarak aynı şekilde tekrar çağrı yapılacaktır.

Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.


Ali SUKAS
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür
Utku CİHAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Şirket Merkezi Adresi:5. Levent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:33/1 34060 Eyüpsultan/İstanbul

Tel: 0212 600 00 00

Web: agac.istanbul

İSTANBUL AĞAÇ PEYZAJ EĞİTİM HİZMETLERİ VE HAYV. BAH. İŞL. SAN. VE TİC. A.Ş.05 NİSAN 2022 TARİHİNDE YAPILACAK2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

 • Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
 • Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
 • 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
 • 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
 • TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
 • Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
 • Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,
 • Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
 • Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
 • Bağımsız Denetçi seçimi,
 • TTK m. 395 ve m.396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,
 • Dilek, temenniler ve kapanış.